STATUTEN      

Hoofdstuk I - DOEL, DUUR en ZETEL

1. De vereniging genaamd De Knokse Matcurlingvrienden, heeft tot doel haar leden een aangename en gezonde 

     ontspanning aan te bieden door middel van een wekelijkse Matcurlingwedstrijd onder de aanwezige leden. 

     Deze Matcurlingwedstrijden gaan normaliter door in het Schutterslokaal, Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park in Knokke.

2. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks dit doel bevorderen zijn toegestaan mits de opbrengst het 

     doel ten gunste komt.

3. De vereniging maakt deel uit van de Sportdienst van Knokke-Heist.

4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en streeft geen winstbejag na.

5. De vereniging wordt ontbonden wanneer zij minder dan 5 leden telt.

6. De zetel van de vereniging is gevestigd bij de voorzitter.

 

Hoofdstuk II - BESTUUR

7. Het bestuur omvat 3 leden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester verkozen voor 3 jaar, aftredend 

      en herkiesbaar. De nieuwe mandaten gaan van kracht na stemming en goedkeuring van de Algemene 

      Vergadering.

8. Het bestuur vergadert telkens in besloten kring en zo dikwijls als het belang van de vereniging het vergt. De 

      vergadering is slechts geldig als zij wordt bijgewoond door ten minste 3 leden.

      Alle voorstellen worden in stemming gebracht en besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

9. Alle bestuursleden zijn stemgerechtigd en oefenen hun functies belangeloos en onbezoldigd uit.

10. Het bestuur stelt het huisreglement op en is verder bevoegd om alle kwesties bezwaren en voorstellen te 

      onderzoeken die voor de leden rechtstreeks of onrechtstreeks van belang zijn.

      Het behoudt zich het recht voor alle geschillen van welke aard ook, te behandelen en daarbij een billijke 

      oplossing na te streven. De uitspraak wordt gemotiveerd. Op uitdrukkelijk verzoek wordt het betrokken lid 

      persoonlijk van de beslissing op de hoogte gebracht. Op vraag van de leden wordt door het bestuur een 

      uitzonderlijke vergadering belegd binnen de twee weken vanaf de datum van ontvangst van het schriftelijk 

      verzoek.

12. Een bestuurslid wordt als ontslagnemend beschouwd wanneer hij/zij 3 opeenvolgende keren zonder 

     aannemelijke redenen afwezig is geweest op de bestuursvergaderingen of op eenvoudig verzoek.

13. Wanneer een bestuurslid voortijdig ontslag neemt of daartoe wordt gedwongen, duiden de overige 

      bestuursleden een plaatsvervanger aan die de vacante functie zal vervullen tot het tijdstip waarop de 

      eerstvolgende Algemene Vergadering een vast lid benoemt.

14. Het ontslagnemend of uitgesloten bestuurslid heeft geen enkel recht op maatschappelijk bezit van de 

      vereniging.

15. Bestuursfuncties kunnen enkel worden toegewezen aan leden die geregeld actief deelnemen aan de 

      Matcurlingactiviteiten. Het verkozen lid treedt terstond in functie.

 

Hoofdstuk III - TAAK VAN DE VOORZITTER

16. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging en leidt de vergadering: hij/zij kan deze bevoegdheid overdragen.

17. Bij afwezigheid van de voorzitter leidt de secretaris de vergadering en indien beiden verhinderd zijn, zit de 

      penningmeester de vergadering voor.

18. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda op.

19. De voorzitter kan, hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van enig ander bestuurslid, ongeacht welk 

      agendapunt aan de geheime stemming onderwerpen.

20. De voorzitter houdt toezicht op de correcte uitvoering van de besluiten en regelt tevens de werkzaamheden.

21. De voorzitter is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en legt op vraag van een bestuurslid 

      rechtvaardiging af.

 

Hoofdstuk IV - TAAK VAN DE SECRETARIS

22. De secretaris staat de voorzitter bij met het administratieve beleid.

23. Als de voorzitter verhinderd is, treedt de secretaris in zijn/haar plaats en vertegenwoordigt op zijn/haar beurt de 

      belangen van de vereniging in alle omstandigheden.

24. Hij/zij bewaart zorgvuldig alle inkomende stukken en de gevoerde briefwisseling.

25. Hij/zij tekent alle stukken tenzij de inhoud en de aard ervan de medeondertekening van de voorzitter of van een 

      ander bestuurslid vereist.

26. Hij/zij stelt de overige bestuursleden op de hoogte van alle gevoerde briefwisseling.

27. Hij/zij stelt de samenspraak met de voorzitter, de agenda van de vergaderingen op en zorgt voor de tijdige 

      verzending ervan aan de bestuursleden en/of spelers.

28. Hij/zij stelt de verslagen van alle vergaderingen op tenzij anders beslist.

29. Hij/zij kan een deel van zijn/haar bevoegdheden, mits toestemming van de voorzitter, overdragen aan een 

      ander bestuurslid.

30. Hij/zij zorgt voor de tijdige aankondiging van alle activiteiten aan de leden. De correspondentie met de leden 

      gebeurt door middel van digitale communicatie (e-mail).

 

Hoofdstuk V - TAAK VAN DE PENNINGMEESTER

31. De penningmeester voert het financiële beheer en houdt de financiële administratie bij zoals het een goede 

      huisvader past.

32. Hij/zij is tegenover het bestuur desgevraagd verantwoording verschuldigd en geeft hij/zij rekenschap van het 

      beheer der gelden.

33. Hij/zij legt ambtshalve bij elke vergadering de boekhouding ter verificatie voor aan de overige bestuursleden.

34. Hij/zij geeft lezing van het verslag betreffende het financiële beheer aan de Algemene Vergadering.

 

Hoofdstuk VI - LIDMAATSCHAP

35. Toetreding tot de vereniging ‘De Knokse Matcurlingvrienden’ gebeurt op vrijwillige basis en verplicht het lid zich 

      te gedragen naar de bepalingen van enerzijds de Statuten en Huishoudelijk Reglement anderzijds de officiële 

      spelregels.

36. Het lidmaatschap is € 15 en geldig voor 1 jaar dat loopt van 1 januari tot 31december. Elke speelvoormiddag wordt 

      een euro gevraagd.

37. Elk lid beschikt in de Algemene Vergadering over één stem en kan zich onder de voorwaarden van het artikel 

     15, kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

38. Het lidmaatschap kan om gegronde en gemotiveerde redenen, en nadat betrokkene werd gehoord, door het 

      bestuur eenzijdig worden geschorst of ingetrokken. Dergelijk besluit wordt onverwijld meegedeeld aan de 

      Sportdienst Knokke-Heist.

39. Elk lid wordt van alle mededelingen en beslissingen op de hoogte gebracht op digitale wijze (e-mail).

 

Hoofdstuk VII - ALGEMENE VERGADERING

40. De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Zij vertegenwoordigt alle leden en 

      haar besluiten zijn bindend voor alle leden.

41. Alle leden zijn stemgerechtigd ongeacht de duur van het lidmaatschap. De aanwezigheid van het lid is echter 

      een conditio sine qua non.

42. De Algemene Vergadering wordt normaliter eenmaal per jaar bijeengeroepen bijvoorbeeld ter gelegenheid van 

      het beëindigen van een speeljaar. Wat wordt er besproken? Bijvoorbeeld, de wijzigingen aan de statuten, 

      verkiezing en benoeming van de bestuursleden, uitsluiting van leden, stopzetting functie van een bestuurslid, 

      goedkeuring van de rekening, suggesties van de leden …

43. De Algemene Vergadering beslist geldig bij gewone meerderheid van stemmen. De aanwezigheid van minstens 

      vijf leden is vereist.

 

Hoofdstuk VIII - SPONSORING

44. De vereniging mag beroep doen op de sponsoring van firma’s en privé personen. De sponsoring wordt 

      voornamelijk aangewend ter ondersteuning van de infrastructuur, de begeleiding, de activiteiten …

 

Hoofdstuk IX - ACTIVITEITEN

45. Leden kunnen niet worden verplicht deel te nemen aan welke activiteit ook.

46. Elk lid is ertoe gehouden zich sportief, en hoffelijk te gedragen.

47. De deelname aan de geprogrammeerde Matcurlingactiviteit komt in aanmerking voor de door de vereniging 

      bepaalde klassementen zoals in het reglement is uiteengezet.

 

Hoofdstuk X - AANSPRAKELIJKHEID

48. Noch de vereniging als geheel, noch elk bestuurslid afzonderlijk kan worden aansprakelijk gesteld voor 

      ongevallen of letsels overkomen aan een lid tijdens of in verband met de uitvoering van een activiteit.

49. Lidmaatschap bij De Knokse Matcurlingvrienden houdt in dat het lid is verzekerd voor een dekking burgerlijke 

      aansprakelijkheid tegenover derden, tegen persoonlijke ongevallen en voor rechtsbijstand.

50. Het lid wordt geacht over een optimale lichamelijke toestand te beschikken opdat de voorziene sportbeoefening 

      risicoloos kan worden uitgevoerd.

51. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontvreemding of verlies van eender welk aan het lid 

      toebehorend voorwerp.