De Knokse Matcurlingvrienden  -  Huishoudelijk reglement

 

Artikel 1

De vereniging is een feitelijke vereniging en heeft de benaming ‘De Knokse Matcurlingvrienden’ (DKM) en werd voor onbepaalde duur opgericht in januari 2009.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is actueel gevestigd bij de voorzitter: in Knokke-Heist, Knokkestraat 150/41. Deze zetel kan zich elders vestigen op beslissing van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat dit adres in België is.

Artikel 3

De vereniging heeft als voornaamste doel het beoefenen van Matcurling (ook Active Curling of Unicurl geheten) en eventueel andere spelen en activiteiten welke in aanmerking kunnen komen voor het verzekeren en uitbreiden van de club.

Artikel 4

Nieuwe leden worden toegelaten na een akkoord van de Raad van Bestuur. Deze kan uitspraak doen over het al dan niet aanvaarden van nieuwe leden zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden. Elk nieuw lid verbindt er zich toe zich sportief, hoffelijk en waardig te gedragen.

Artikel 5

Het ledenaantal is onbeperkt maar moet minimum 5 leden tellen.

Artikel 6

Leden kunnen worden uitgesloten wanneer ze zich onheus gedragen tegenover een ploegmaat, tegenspeler of scheidsrechter. Zeer ernstige fouten kunnen tot uitsluiting leiden. Een Algemene Vergadering bepaalt welke de ernstige fouten zijn en is gemachtigd om een billijke beslissing te nemen. De beslissing tot het nemen van de uitsluiting om gegronde en gemotiveerde redenen wordt unaniem genomen door de Raad van Bestuur die daarvoor speciaal vergadert. De melding gebeurt via een brief of digitaal via e-mail.

Artikel 7

Het beoefenen van Matcurling gebeurt voornamelijk in het Schutterslokaal, (Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park) in Knokke-Heist op dinsdagmorgen maar kan ook eventueel op andere dagen of zelfs op een andere locatie.

Artikel 8

Het Matcurlingjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. Jaarlijks wordt een Algemene Vergadering georganiseerd voor alle leden, om de toekomstige doeleinden te bepalen. Het tijdstip wordt een tijd vooraf per mail meegedeeld aan alle leden. De aanwezigheid van 5 leden is vereist voor rechtsgeldigheid. 

Artikel 9

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens 2 personen voor 3 voorname functies: het voorzitterschap, het secretariaat en de boekhouding. Het is aan te bevelen dat per 8 leden één lid voor de Raad van Beheer in functie treedt.

Deze verantwoordelijke leden worden verkozen en herkozen tijdens de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kan bestaan uit: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een nazichter …

Leen Van Speybroeck is de voorzitter, Diane Poets de secretaris en Gaby Stevens de penningmeester.

Artikel 10

De vereniging “De Knokse Matcurlingvrienden” vraagt geen jaarlijks lidgeld.

Artikel 11

Leden kunnen zich op elk moment terugtrekken uit de vereniging. Ze melden dit schriftelijk of mondeling aan de voorzitter.

Artikel 12

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontvreemding of verlies van persoonlijke spullen.

Artikel 13

Alle leden zijn verzekerd bij Ethias voor een dekking burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, voor persoonlijke ongevallen en voor rechtsbijstand. De polis kan altijd worden ingekeken.

Artikel 14

Bij eventueel competitief spelen onder een federatie worden de officiële reglementen toegepast.

Artikel 15

Bij verandering of aanpassing van het reglement worden al de leden hiervan op de hoogte gebracht.